Májové čtení

Úvodní modlitba (každý den před májovým čtením)


Bože, na přímluvu Panny Marie, Vítězné Ochránkyně Moravy, a svatého Jana Sar-
kandra, Tě prosíme: Probuď Moravany a rozněť v nich radost z evangelia. Dej jim
pochopit, že toto je poklad cennější než jakýkoli jiný a že ten, kdo ho našel, ho musí
předávat dál. Dej všem ducha apoštolátu, mnoha mladým mužům dej povolání ke
kněžské službě a mladým ženám k zasvěcení se Kristu, aby společně budovali Tvou
Církev a horlivě usilovali o spásu duší. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

II. Janovo blahořečení a svatořečení

Slavnost blahořečení
O slavnosti blahořečení vlál před Svatopetrskou bazilikou prapor s obrazem bla-
hoslaveného Jana. A nad obrazem slova 16. žalmu: Igne me examinasti. – Pro-
tříbil jsi mě ohněm. K večeru v 18 hodin přišel vzdát do chrámu poctu novému
blahoslavenému papež Pius IX.
V Olomouci se konaly obdobné slavnosti koncem září roku 1860. Před slavností
byly přeneseny ostatky blahoslaveného Jana od svatého Michala do metropolit-
ního chrámu svatého Václava. Dómský probošt Peteani za přítomnosti některých
kněží a dvou lékařů vložil Sarkandrovu lebku do šestihranného zaskleného relik-
viáře, ostatní kosti do podlouhlé skřínky.
Ostatky přenášeli faráři skočovský, příborský, opavský, uničovský, charvátský,
zdounecký, boskovický, holešovský a svatomichalský. Město bylo slavnostně
osvětleno. Pobožnost v dómu končila v 11 hodin v noci. Druhého dne v neděli
sloužil mši svatou kardinál Fürstenberg za přítomnosti několika biskupů a mnoha
hodnostářů duchovních i světských. Lid zaplnil celé náměstí před chrámem.
Týden nato se konaly slavnosti i jinde, zvláště v místech, kde blahoslavený Jan
působil. Po slavnostech pak zatoužili ctitelé nového blahoslaveného, aby místo
dosavadní skromné kapličky byla k jeho cti vybudována kaple větší a důstojnější.
To se uskutečnilo za Františka kardinála Bauera v letech 1908–1910. Stavitel
R. Němec vybudoval nad bývalou mučírnou skutečně důstojnou kapli v novoba-
rokním slohu.
Je to umělecky hodnotný památník mučednictví blahoslaveného Jana. Ale památ-
ník mrtvý, z cihel a z kamene.
Ohněm na mučidle vytříbil Sarkander svou víru a věrnost. Ohněm úředních šetření
byla vytříbena jistota o jeho svatosti. Naše víra, naše věrnost a náš charakter se ne-
zdokonalí a neprojeví bez zkoušek, třebas i ohnivých. S tím počítejme. Snažme se
svou vírou v Krista a svou věrností vůči Církvi podat živý doklad toho, že si víry
a věrnosti dnes už svatého Jana Sarkandra vážíme.


Závěrečná modlitba ( každý den po májovém čtení )

Svatý Jene Sarkandře, veliký ochránce naší krásné země, ozdobo a chloubo Moravy,
vypros nám věrnost víře otců, věrnost povinnostem stavu za všech okolností a dětin-
nou důvěru k naší Matce, Vítězné Ochránkyni Moravy!

Úmysl dnešní modlitby:

Za dary Ducha Svatého pro nás a pro ty, kteří vládnou........Otče náš + Zdrávas na modlitební úmysl dne.


.