Májové čtení

Úvodní modlitba (každý den před májovým čtením)


Bože, na přímluvu Panny Marie, Vítězné Ochránkyně Moravy, a svatého Jana Sar-
kandra, Tě prosíme: Probuď Moravany a rozněť v nich radost z evangelia. Dej jim
pochopit, že toto je poklad cennější než jakýkoli jiný a že ten, kdo ho našel, ho musí
předávat dál. Dej všem ducha apoštolátu, mnoha mladým mužům dej povolání ke
kněžské službě a mladým ženám k zasvěcení se Kristu, aby společně budovali Tvou
Církev a horlivě usilovali o spásu duší. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Osudy Sarkandrových ostatků


In omnibus caritas (Ve všem ať se projevuje láska)
8. listopadu 1620 dospělo povstání proti císaři Ferdinandovi II. k bitvě na Bílé
hoře u Prahy. Bitva skončila ve prospěch Ferdinandův. Hned 13. listopadu proje-
vilo písemně 201 českých pánů lítost nad povstáním a slíbili Ferdinandovi posluš-
nost. V příštím roce 21. června 1621 bylo dvacet sedm odbojných pánů popraveno
na Staroměstském náměstí.
Na světě se vše mění, a je tudíž neprozřetelné hledat jeho přízeň. Jen nakolik se
sjednocujeme s Ježíšem Kristem, natolik jsme stálí v nestálostech světa. Účast na
Jeho věčné slávě získáváme ovšem ze své strany jen za cenu účasti na Jeho utrpení.
Od chvíle, kdy mrtvého Jana Sarkandra oblékli do červeného bohoslužebného rou-
cha, bylo patrné, že se na něm naplňuje slovo Páně: „Jestliže mi kdo slouží, Otec
ho zahrne poctou.“ (J 12,26)
Úcta prokazovaná lidmi Janu Sarkandrovi je jen nepatrným odleskem a bledým
náznakem pocty, jíž se mu dostalo od Boha v nebi. Od roku 1630 zakázal kardi-
nál Dietrichštejn z úcty k mučedníkovi v olomoucké mučírně vyslýchat někoho
útrpným právem. Roku 1704 byla mučírna přeměněna v kapli, která pak byla ještě
rozšířena (roku 1723).
Mučedníkovy ostatky zůstávaly nadále v kostele Panny Marie Nanebevzaté. Roku
1720 – sto let po smrti – zvláštní komise ostatky prohlédla. Byly značně ztrouchni-
vělé. Na prsou knězových mezi zbytky šatů ležel ještě svěží a vonící rozmarýnový
věneček. U boku byly růženec a modlitební kniha. Komise uložila vše do dvojí
rakve, měděné a dubové. Roku 1784 byl chrám Panny Marie zrušen a ostatky Sar-
kandrovy přeneseny do chrámu svatého Michala.
Tak bylo od počátku jasné, že neztrácí svůj život ten, kdo jej ztrácí pro Ježíše Krista.

Závěrečná modlitba ( každý den po májovém čtení )

Svatý Jene Sarkandře, veliký ochránce naší krásné země, ozdobo a chloubo Moravy,
vypros nám věrnost víře otců, věrnost povinnostem stavu za všech okolností a dětin-
nou důvěru k naší Matce, Vítězné Ochránkyni Moravy!

Úmysl dnešní modlitby:

Za rodiny, aby byly školou života podle evangelia a věrnosti
Kristu..
.....
Otče náš + Zdrávas na modlitební úmysl dne.


.