NOVÉNU v našich farnostech  SVĚŘUJEME POD OCHRANU SV.RITY Z CASCIE (odkaz zde) - matky a řehonice

 

1.den novény - pátek 22.5.2o2o

 

a)  Litanie k Duchu Svatému:


1. Duchu Svatý, snášel ses nad vodami při stvoření světa a do prvotního chaosu jsi
vnesl řád.
Buď mým přítelem!
2. Duchu Svatý, mluvil jsi ústy proroků, prozřetelně vedeš a zjevuješ lidem Boží tvář.
Buď mým přítelem!
3. Duchu Svatý, utvořil jsi Ježíšovo tělo v lůně Marie a také dnes zpřítomňuješ Ježíše
v těle církve.
Buď mým přítelem!
4. Duchu Svatý, Lásko rozlitá v našich srdcích, voláš Abba Otče v nás.
Buď mým přítelem!
5. Duchu Svatý, utěšuješ zarmoucené, uzdravuješ nemocné a působíš nečekanou
radost.
Buď mým přítelem!
6. Duchu Svatý, usvědčuješ z hříchu, zaplavuješ srdce lítostí a touhou po obrácení.
Buď mým přítelem!
7. Duchu Svatý, dárce dobrých vnuknutí i schopnosti a času k jejich vykonání.
Buď mým přítelem!
8. Duchu Svatý, spojuješ lidi, působíš vzájemnou lásku a dáváš sílu k odpuštění.
Buď mým přítelem!
9. Duchu Svatý, vzbuzuješ ve svých přátelích touhu svědčit o Ježíši a zapalovat oheň
lásky.
Buď mým přítelem!
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na
věky věků. Amen.

 

b)   P. Raniero Cantalamessa OFMcap - papežský kazatel

Skutky apoštolů nám vyprávějí tuto epizodou z Pavlova života:

“Dav se obrátil proti nim a soudcové z nich dali strhat šaty a rozkázali je zbičovat. Když je
důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle
toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se
Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo
veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem
vězňům spadla pouta” (Sk 16,22-26).
.
Pavel a Silas s nohama v kládě, s roztrhanými šaty a plni ran od bičování neprosí Boha o
pomoc. Místo toho mu zpívají chvály. Jaká je to zpráva pro nás, pro katolickou charismatickou
obnovu v tomto čase! Příklad Pavla a Silase nás zve, abychom alespoň do Letnic nechali stranou
všechny diskuse o koronaviru, anebo abychom ho alespoň neměli v centru pozornosti.
Nezarmucujme Ducha Svatého svým postojem, kterým bychom ho považovali za méně důležitého
(nebo méně mocného) než virus.

 

c)  Chval ho, ó duše má :  

 

d)  přednáška o chvále :

 

e)  Žalm 144

Požehnán buď Hospodin, má skála, který učí bojovat mé ruce a mé prsty válčit! Moje milosrdenství
a moje pevná tvrz, můj nedobytný hrad, můj vysvoboditel, můj štít, k němuž se utíkám, on mi můj
lid podmaňuje. Hospodine, co je člověk, že ho bereš na vědomí, co syn člověka, že na něj myslíš?
Člověk se podobá vánku, jeho dny jsou jak stín pomíjivé. Hospodine, nakloň nebesa a sestup!
Dotkni se hor a bude se z nich kouřit. Udeř bleskem, rozptyl nepřátele , vypusť své šípy a uveď je v
zmatek, vztáhni ruku z výše, vyprosti mě a vysvoboď z nesmírného vodstva, z rukou cizozemců!
Jejich ústa mluví šalebně, jejich pravice je pravice zrádná! Bože, chci ti zpívat novou píseň, s
harfou o deseti strunách budu ti pět žalmy. Ty, jenž dáváš spásu králům, jenž Davida, svého
služebníka, vyprošťuješ od zhoubného meče, vyprosti mě a vysvoboď z rukou cizozemců! Jejich
ústa mluví šalebně, jejich pravice je pravice zrádná. Kéž jsou naši synové jak štěpy, krásně urostlí v
svém mládí. Naše dcery ať jsou jako sloupy vytesané podle chrámového vzoru. Naše sýpky ať jsou
plné, ať skýtají hojnost všeho. Našich ovcí ať je na tisíce, desetitisíce všude vůkol, náš skot ať je
březí. Ať nás nepostihne vpád a odvlékání, ať nezazní žalostný křik na ulicích. Blaze lidu, jemuž se
tak daří. Blaze lidu, jehož Bohem je Hospodin!

 

2. den novény - sobota 23.5.

a)  Litanie k Duchu Svatému:


1. Duchu Svatý, snášel ses nad vodami při stvoření světa a do prvotního chaosu jsi
vnesl řád.
Buď mým přítelem!
2. Duchu Svatý, mluvil jsi ústy proroků, prozřetelně vedeš a zjevuješ lidem Boží tvář.
Buď mým přítelem!
3. Duchu Svatý, utvořil jsi Ježíšovo tělo v lůně Marie a také dnes zpřítomňuješ Ježíše
v těle církve.
Buď mým přítelem!
4. Duchu Svatý, Lásko rozlitá v našich srdcích, voláš Abba Otče v nás.
Buď mým přítelem!
5. Duchu Svatý, utěšuješ zarmoucené, uzdravuješ nemocné a působíš nečekanou
radost.
Buď mým přítelem!
6. Duchu Svatý, usvědčuješ z hříchu, zaplavuješ srdce lítostí a touhou po obrácení.
Buď mým přítelem!
7. Duchu Svatý, dárce dobrých vnuknutí i schopnosti a času k jejich vykonání.
Buď mým přítelem!
8. Duchu Svatý, spojuješ lidi, působíš vzájemnou lásku a dáváš sílu k odpuštění.
Buď mým přítelem!
9. Duchu Svatý, vzbuzuješ ve svých přátelích touhu svědčit o Ježíši a zapalovat oheň
lásky.
Buď mým přítelem!
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na
věky věků. Amen.

 

b)   P. Raniero Cantalamessa OFMcap - papežský kazatel

Příklad Pavla a Silase nás navíc zve k tomu, abychom zpívali Bohu chvalozpěvy. Může nám to
připadat absurdní a těžko přijatelné, zvláště pro ty, kteří na vlastním těle zažívají ničivé účinky
současné pohromy, ale ve víře můžeme pochopit, že možné to je. Svatý Pavel prohlašuje, že „těm,
kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému“ (Řím 8,28). Všechno bez výjimky a tím pádem
i současná pandemie! Svatý Augustin vysvětluje hluboký důvod: „Bůh je svrchovaně dobrý a
nikdy nedopustí, aby v jeho dílech přebývalo jakékoliv zlo. On je natolik mocný a natolik dobrý,
aby to zlo proměnil zlo v dobro“ (Enchir., 11: 3).“

c)  Mesiánská chvála:

d) Přednáška : Otevřenost Duchu Svatému:

e) Modlitba :

Žalm 96
Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země! Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho
jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu, vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o
jeho divech, neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy. Všechna
božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe. Před jeho tváří velebná důstojnost, moc a lesk v
svatyni jeho. Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu, přiznejte Hospodinu slávu a moc, přiznejte Hospodinu
slávu jeho jména! Přineste dar, vstupte do nádvoří jeho, v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu! Svíjej se
před ním, celá země! Říkejte mezi pronárody: Hospodin kraluje! Pevně je založen svět, nic jím neotřese.
On povede při národů podle práva. Nebesa se zaradují, rozjásá se země, moře i s tím, co je v něm, se
rozburácí, pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají všechny stromy v lesevstříc
Hospodinu, že přichází, že přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle své
pravdy.
Žalm 97
Hospodin kraluje! Zajásej, země, raduj se, ostrovů množství! Oblak a mrákota jsou kolem něho,
spravedlnost a právo jsou pilíře jeho trůnu. Žene se před ním oheň, kolkolem sežehne jeho protivníky.
Nad světem planou světla jeho blesků, země to vidí a svíjí se v křeči. Hory se před Hospodinem jako vosk
taví, před Pánem veškeré země. Nebesa hlásají jeho spravedlnost a všechny národy vidí jeho slávu.
Budou zahanbeni všichni, kteří slouží modlám, kdo se chlubí svými bůžky; jemu se všichni bohové
klanějí. Sijón to slyší a raduje se, jásají dcery judské nad tvými soudy, Hospodine. Vždyť ty, Hospodine,
jsi nejvyšší nad celou zemí, neskonale převyšuješ všechny bohy. Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v
nenávisti zlo, on střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje. Pro spravedlivého je zaseto
světlo, radost pro ty, kteří mají přímé srdce. Radujte se, spravedliví, z Hospodina, vzdejte chválu tomu, co
připomíná jeho svatost!
Žalm 98
Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží!
Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost, na své milosrdenství se
rozpomenul, na svou věrnost domu Izraele. Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha. Hlahol
Hospodinu, celá země, dejte se do plesu, pějte žalmy, pějte Hospodinu žalmy při citeře, při citeře nechť
zazvučí žalmy; s doprovodem trub a polnic hlaholte před Hospodinem Králem! Ať se moře s tím, co je v
něm, rozburácí, svět i ti, kdo na něm sídlí, dlaněmi nechť zatleskají řeky, s nimi ať plesají horyvstříc
Hospodinu, že přichází, aby soudil zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva.

 

3. den novény - neděle 24.5.

a)  Litanie k Duchu Svatému:


1. Duchu Svatý, snášel ses nad vodami při stvoření světa a do prvotního chaosu jsi
vnesl řád.
Buď mým přítelem!
2. Duchu Svatý, mluvil jsi ústy proroků, prozřetelně vedeš a zjevuješ lidem Boží tvář.
Buď mým přítelem!
3. Duchu Svatý, utvořil jsi Ježíšovo tělo v lůně Marie a také dnes zpřítomňuješ Ježíše
v těle církve.
Buď mým přítelem!
4. Duchu Svatý, Lásko rozlitá v našich srdcích, voláš Abba Otče v nás.
Buď mým přítelem!
5. Duchu Svatý, utěšuješ zarmoucené, uzdravuješ nemocné a působíš nečekanou
radost.
Buď mým přítelem!
6. Duchu Svatý, usvědčuješ z hříchu, zaplavuješ srdce lítostí a touhou po obrácení.
Buď mým přítelem!
7. Duchu Svatý, dárce dobrých vnuknutí i schopnosti a času k jejich vykonání.
Buď mým přítelem!
8. Duchu Svatý, spojuješ lidi, působíš vzájemnou lásku a dáváš sílu k odpuštění.
Buď mým přítelem!
9. Duchu Svatý, vzbuzuješ ve svých přátelích touhu svědčit o Ježíši a zapalovat oheň
lásky.
Buď mým přítelem!
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na
věky věků. Amen.

 

b)   P. Raniero Cantalamessa OFMcap - papežský kazatel

Nechválíme Boha za to zlo, které sráží celé lidstvo na kolena; chválíme ho, protože máme
jistotu, že on dokáže z každého zla učinit dobro pro nás a pro svět. Chválíme ho právě proto, že
jsme přesvědčeni, že všechno napomáhá k dobrému těm, kteří Boha milují, a především těm, které
miluje Bůh! Sám to říkám s chvěním, protože nevím, zdali to sám dokážu. Boží milost to však
dokáže a dokáže ještě víc. Ve své velkopáteční promluvě v bazilice sv. Petra jsem se pokusil
pojmenovat některá „dobra“, která již Bůh z tohoto zla činí: probuzení z iluze, že můžeme sebe
samotné zachránit a smysl pro solidaritu, která vedla některé z našich bratří a sester až
k heroismu. Dnes bych k tomu dodal: probuzení zbožnosti a potřebu modlitby. Dokazuje to
výjimečná pozornost vůči gestům a slovům papeže Františka, a to i mimo katolickou církev.

c)     Kopské chvály

d)  přednáška Otevřenost Duchu svatému:

e)  Modlitba :

Žalm 103
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu,
nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,
vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem,
tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Dal
poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky. Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý,
nejvýš milosrdný; nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů,
neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho
milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše
nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že
jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí;
sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě. Avšak Hospodinovo milosrdenství je od
věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho
smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je. Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne
svou královskou mocí. Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy
poslušni jeho slova! Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte
jeho vůli! Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla, na všech místech jeho vlády. Dobrořeč, má duše,
Hospodinu!
Žalm 104
Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Hospodine, Bože můj, jsi neskonale velký, oděl ses velebnou důstojností.
Halíš se světlem jak pláštěm, rozpínáš nebesa jako stanovou plachtu. Mezi vodami si kleneš síně, z
mračen si vůz činíš a vznášíš se na perutích větru. Z vichrů si činíš své posly, z ohnivých plamenů sluhy.
Zemi jsi založil na pilířích, aby se nehnula navěky a navždy. Propastnou tůň jsi přikryl jako šatem. Nad
horami stály vody; pohrozils a na útěk se daly, rozutekly se před tvým hromovým hlasem. Když
vystoupila horstva, klesly do údolí, do míst, která jsi jim určil. Mez, kterou jsi stanovil, už nepřekročí,
nepřikryjí znovu zemi. Prameny vysíláš do potoků, které mezi horami se vinou. Napájejí veškerou zvěř
polí, divocí osli tu hasí žízeň. Při nich přebývá nebeské ptactvo, ozývá se v ratolestech. Ze svých síní
zavlažuješ hory, země se sytí ovocem tvého díla. Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval
člověk, a tak si ze země dobýval chléb. Dáváš víno pro radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc než
olej; chléb dodá lidskému srdci síly. Hospodinovy stromy se sytí vláhou , libanónské cedry, které on
zasadil. A tam hnízdí ptactvo, na cypřiších má domov čáp. Horské štíty patří kozorožcům, skaliska jsou
útočištěm pro damany. Učinil jsi měsíc k určování času, slunce ví, kdy k západu se schýlit. Přivádíš tmu,
noc se snese, celý les se hemží zvěří; lvíčata řvou po kořisti, na Bohu se dožadují stravy. Slunce vychází a
stahují se, v doupatech se ukládají k odpočinku. Člověk vyjde za svou prací a koná službu až do večera.
Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi učinil moudře; země je plná tvých tvorů. Tu je veliké a
širé moře: hemží se v něm nespočetných živočichů maličkých i velkých, plují po něm lodě. Vytvořil jsi
livjátana, aby v něm dováděl. A to vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm; rozdáváš jim
a oni si berou, otevřeš ruku a nasytí se dobrým. Skryješ-li tvář, propadají děsu, odejmeš-li jejich ducha,
hynou, v prach se navracejí. Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu, a tak obnovuješ tvářnost země.
Hospodinova sláva potrvá věčně! Hospodin se bude radovat ze svého díla. Shlédne na zemi a ta se třese,
dotkne se hor a kouří se z nich. Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy,
dokud budu. Kéž mu je příjemné moje přemítání! Hospodin je moje radost. Kéž hříšníci vymizí ze země,
kéž svévolníci nejsou! Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Haleluja. 

 

4. den novény - pondělí 25.5.

a)  Litanie k Duchu Svatému:


1. Duchu Svatý, snášel ses nad vodami při stvoření světa a do prvotního chaosu jsi
vnesl řád.
Buď mým přítelem!
2. Duchu Svatý, mluvil jsi ústy proroků, prozřetelně vedeš a zjevuješ lidem Boží tvář.
Buď mým přítelem!
3. Duchu Svatý, utvořil jsi Ježíšovo tělo v lůně Marie a také dnes zpřítomňuješ Ježíše
v těle církve.
Buď mým přítelem!
4. Duchu Svatý, Lásko rozlitá v našich srdcích, voláš Abba Otče v nás.
Buď mým přítelem!
5. Duchu Svatý, utěšuješ zarmoucené, uzdravuješ nemocné a působíš nečekanou
radost.
Buď mým přítelem!
6. Duchu Svatý, usvědčuješ z hříchu, zaplavuješ srdce lítostí a touhou po obrácení.
Buď mým přítelem!
7. Duchu Svatý, dárce dobrých vnuknutí i schopnosti a času k jejich vykonání.
Buď mým přítelem!
8. Duchu Svatý, spojuješ lidi, působíš vzájemnou lásku a dáváš sílu k odpuštění.
Buď mým přítelem!
9. Duchu Svatý, vzbuzuješ ve svých přátelích touhu svědčit o Ježíši a zapalovat oheň
lásky.
Buď mým přítelem!
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na
věky věků. Amen.

 

b)   P. Raniero Cantalamessa OFMcap - papežský kazatel

Tentýž svatý Pavel doporučil Tesalonickým: „Za všech okolností děkujte“ (1Tes 5,18). Chvála, dobrořečení a díkůvzdání jsou prvními povinnostmi člověka vůči Bohu. Základní lidský hřích, který je podle apoštola zdrojem každého dalšího hříchu, je odmítnutím těchto dvou postojů: "Proto nemají výmluvu: Poznali Boha, ale nevzdali mu chválu (doxazein) jako Bohu a neděkovali mu (eucharistein)“ (Řím 1,20-21). 
Opakem hříchu tedy není ctnost, ale chvála! Chvála Boha, za současných dramatických okolností, je projevem víry nejvyššího stupně. Poté, co Ježíš utišil bouři, nekáral své učedníky za to, že ho nevzbudili dříve; káral je pro nedostatek víry. Toto je příležitost pro katolickou charismatickou obnovu, aby se navrátila k nejčistšímu původu onoho proudu milosti: od svého zrodu představovala mezi křesťany lid chvály, lid Aleluja

 

c)  Žalm hebrejsky:

d) přednáška o Vnuknutí Ducha svatého:

e)  Modlitba Žalmů

Žalm 8
Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa. Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil: Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš: všechen brav a skot a také polní zvířataa ptactvo nebeské a mořské ryby, i netvora , který se prohání po mořských stezkách. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!

 

5.den novény - úterý 26.5.2o2o

 

 

a)  Litanie k Duchu Svatému:


1. Duchu Svatý, snášel ses nad vodami při stvoření světa a do prvotního chaosu jsi
vnesl řád.
Buď mým přítelem!
2. Duchu Svatý, mluvil jsi ústy proroků, prozřetelně vedeš a zjevuješ lidem Boží tvář.
Buď mým přítelem!
3. Duchu Svatý, utvořil jsi Ježíšovo tělo v lůně Marie a také dnes zpřítomňuješ Ježíše
v těle církve.
Buď mým přítelem!
4. Duchu Svatý, Lásko rozlitá v našich srdcích, voláš Abba Otče v nás.
Buď mým přítelem!
5. Duchu Svatý, utěšuješ zarmoucené, uzdravuješ nemocné a působíš nečekanou
radost.
Buď mým přítelem!
6. Duchu Svatý, usvědčuješ z hříchu, zaplavuješ srdce lítostí a touhou po obrácení.
Buď mým přítelem!
7. Duchu Svatý, dárce dobrých vnuknutí i schopnosti a času k jejich vykonání.
Buď mým přítelem!
8. Duchu Svatý, spojuješ lidi, působíš vzájemnou lásku a dáváš sílu k odpuštění.
Buď mým přítelem!
9. Duchu Svatý, vzbuzuješ ve svých přátelích touhu svědčit o Ježíši a zapalovat oheň
lásky.
Buď mým přítelem!
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na
věky věků. Amen.

 

b)   P. Raniero Cantalamessa OFMcap - papežský kazatel

Nebyli jsme sami. Naši letniční bratři měli tutéž zkušenost. Mezi nejčtenější knihy v Obnově
patřila, vedle „Dýky a kříže“ od Davida Wilkersona, také kniha „Prison to praise“ od Merlina
Carothers. Autor nejen podtrhuje důležitost chvály, ale ukazuje – s pomocí Písma a osobní
zkušenosti – její zázračnou moc. Největší zázraky Ducha Svatého nedostáváme jako odpověď na naše prosby, ale přichází k nám, když chválíme Boha. Stejně tak jsme četli o třech mladých mužích vhozených do hořící pece, kteří jedním hlasem začali zpívat, oslavovat a chválit Bohu zpěvem hymnu, kterým začíná modlitba ranních chval některých neděli a slavností: “Blahoslavený jsi, Pane, Bože našich otců ... ". (Dan 3:52nn). Největší zázrak chvály je ten, který přijme chválící osoba, zvláště během zkoušky, neboť se tak ukazuje, že milost je silnější než přirozenost.

c) Aleluja- Christos Vzkrese

d) přednáška dary a charismata Ducha sv.:

 

e) Modlitba Žalmů

Žalm 18


Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo. Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli, Bože
můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade! Když jsem vzýval Hospodina,
jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli. Ovinuly mě provazy smrti, zachvátily mě
dravé proudy Ničemníka, provazy podsvětí se kolem mne stáhly, dostihly mě léčky smrti. V soužení jsem
vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání
proniklo až k jeho sluchu. Země se zachvěla, roztřásla se, hory v základech se hnuly, chvěly se před jeho
plamenným hněvem. Z chřípí se mu valil dým, z úst sžírající oheň, planoucí řeřavé uhlí. Sklonil nebesa a
sestupoval, pod nohama černé mračno. Na cheruba usedl a letěl a vznášel se na perutích větru. Temno
učinil svou skrýší, stánkem kolem sebe, temné vodstvo, mračna prachu. Mračna se hnala před jeho jasem,
krupobití a hořící uhlí. Hospodin na nebi zaburácel, Nejvyšší vydal svůj hlas, krupobití a hořící uhlí.
Vyslal své šípy a rozehnal mračna , množstvím blesků je uvedl v zmatek. Tu se objevila koryta vod,
základy světa se obnažily, když jsi, Hospodine, zaútočil, když jsi zadul svým hněvivým dechem. Vztáhl
ruku z výše, uchopil mě, vytáhl mě z nesmírného vodstva. Nepříteli mocnému mě vyrval, těm, kdo
nenáviděli mě, kdo zdatnější byli. Přepadli mě v den mých běd, ale Hospodin mě podepíral, učinil mě
volným; ubránil mě, protože si mě oblíbil. Hospodin mi odplatil podle mé spravedlnosti, odměnil mě
podle čistoty mých rukou, neboť jsem dbal na Hospodinovy cesty, neodvrátil jsem se svévolně od svého
Boha. Všechny jeho řády jsem měl na zřeteli, neodvrhl jeho nařízení. Jeho jsem se dokonale držel,
varoval se nepravosti. Podle mé spravedlnosti mě Hospodin odměňoval, podle čistoty mých rukou, tak
jak jevila se jemu. Ty věrnému osvědčuješ věrnost, muži dokonalému svou dokonalost, ryzímu svou
ryzost osvědčuješ, s neupřímným se však pouštíš do zápasu. Ty lid ponížený zachraňuješ, ale povýšené
nutíš sklopit oči. Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. S tebou proběhnu i
nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu, s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne
Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají. Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je
skála, ne-li Bůh náš! Bůh, který mě opásává statečností a mou cestu činí dokonalou, ten dává mým nohám
hbitost laně, na mých posvátných návrších mi dopřává stanout, učí bojovat mé ruce a mé paže napnout
bronzový luk. Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dals
volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou. Opásals mě statečností k boji; ty, kdo povstávají proti
mně, sám srazíš. Obrátil jsi na útěk mé nepřátele, navždy umlčím ty, kdo mě nenávidí. Živ je Hospodin!
Buď požehnána moje skála, vyvýšen buď Bůh, má spása! Bůh, jenž mě pověřil vykonáním pomsty,
národy mi podrobuje. Vysvoboditeli od nepřátel, pozvedáš mě nad ty, kdo proti mně povstávají, ty mě
násilníku vyrveš. Proto ti vzdám, Hospodine, mezi pronárody chválu, budu zpívat žalmy tvému jménu.
Velká vítězství dopřává svému králi, prokazuje milosrdenství svému pomazanému, Davidovi, a jeho
potomstvu navěky!

 
6.den novény - středa 27.5.2o2o

 

 

a)  Litanie k Duchu Svatému:


1. Duchu Svatý, snášel ses nad vodami při stvoření světa a do prvotního chaosu jsi
vnesl řád.
Buď mým přítelem!
2. Duchu Svatý, mluvil jsi ústy proroků, prozřetelně vedeš a zjevuješ lidem Boží tvář.
Buď mým přítelem!
3. Duchu Svatý, utvořil jsi Ježíšovo tělo v lůně Marie a také dnes zpřítomňuješ Ježíše
v těle církve.
Buď mým přítelem!
4. Duchu Svatý, Lásko rozlitá v našich srdcích, voláš Abba Otče v nás.
Buď mým přítelem!
5. Duchu Svatý, utěšuješ zarmoucené, uzdravuješ nemocné a působíš nečekanou
radost.
Buď mým přítelem!
6. Duchu Svatý, usvědčuješ z hříchu, zaplavuješ srdce lítostí a touhou po obrácení.
Buď mým přítelem!
7. Duchu Svatý, dárce dobrých vnuknutí i schopnosti a času k jejich vykonání.
Buď mým přítelem!
8. Duchu Svatý, spojuješ lidi, působíš vzájemnou lásku a dáváš sílu k odpuštění.
Buď mým přítelem!
9. Duchu Svatý, vzbuzuješ ve svých přátelích touhu svědčit o Ježíši a zapalovat oheň
lásky.
Buď mým přítelem!
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na
věky věků. Amen.

 

b)   P. Raniero Cantalamessa OFMcap - papežský kazatel

Zázrak s Pavlem a Silasem ve vězení – anebo zázrak s třemi muži v peci – se v nejrůznějších
okolnostech opakuje nekonečně mnoha způsoby: úleva od nemoci, od závislosti na drogách,
z mylného přesvědčení, od břemena osobní minulosti… „Zkus věřit“, je rada, kterou dává
Carothers svým čtenářům.

c)  Agnus Dei :

 

 

d)  Působení Ducha sv. v nás (1)

e) Modlitba Žalmů :


Žalm 29


Přiznejte Hospodinu, synové Boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu. Přiznejte Hospodinu slávu jeho
jména, v nádheře svatyně klanějte se Hospodinu. Hospodinův hlas burácí nad vodami, zahřímal Bůh
slávy, Hospodin nad mocným vodstvem. Hospodinův hlas je plný moci, Hospodinův hlas je plný
důstojnosti. Hospodinův hlas poráží cedry, Hospodin poráží cedry libanónské. Nutí poskakovat Libanón
jak býčka, Sirjón jako mládě jednorožce. Hospodinův hlas křeše plameny ohně. Hospodinův hlas nutí
poušť svíjet se v křeči, Hospodin nutí svíjet se v
křeči poušť Kádeš. Hospodinův hlas nutí laně k porodu, sloupává z lesních stromů kůru a vše v jeho
chrámu volá: „Sláva!“ Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude trůnit jako král navěky. Hospodin
dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.
Žalm 30


Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytáhl z hlubin , nedopřáls mým nepřátelům, aby se nade mnou
radovali. Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravils mě. Vyvedl jsi mě z podsvětí,
Hospodine, zachovals mě při životě, abych nesestoupil v jámu. Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní,
vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost, neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý
život. Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá. V dobách pohody jsem řekl: Mnou nikdy nic neotřese.
Hospodine, svou přízní jsi mocnou učinil mou horu. Ukryls tvář a zděsil jsem se. K tobě, Hospodine,
volám, tebe, Panovníku, prosím: Jaký užitek vzejde z mé krve, sestoupím-li v jámu? Což ti prach vzdá
chválu, bude hlásat tvoji věrnost? Hospodine, slyš a smiluj se nade mnou, buď mi pomocníkem,
Hospodine. Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls mě z žíněného roucha, opásal jsi mě radostí, aby
má sláva ti pěla žalmy a již neumlkla. Hospodine, Bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně.
Žalm 32


Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost
nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve
dne v noci na mně těžce ležela tvá ruka, vysýchal mně morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před
tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“ A
ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj. Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt.
I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad
tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti
radit, spočine na tobě mé oko. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu: toho zdobí ohlávka a uzda na
zkrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolestí postihne svévolníka, toho však, kdo doufá v
Hospodina, obklopuje milosrdenství. Radujte se z Hospodina a jásejte, spravedliví, plesejte všichni, kdo máte přímé srdce!

 
7.den novény - čtvrtek 28.5.2o2o

 

a)  Litanie k Duchu Svatému:


1. Duchu Svatý, snášel ses nad vodami při stvoření světa a do prvotního chaosu jsi
vnesl řád.
Buď mým přítelem!
2. Duchu Svatý, mluvil jsi ústy proroků, prozřetelně vedeš a zjevuješ lidem Boží tvář.
Buď mým přítelem!
3. Duchu Svatý, utvořil jsi Ježíšovo tělo v lůně Marie a také dnes zpřítomňuješ Ježíše
v těle církve.
Buď mým přítelem!
4. Duchu Svatý, Lásko rozlitá v našich srdcích, voláš Abba Otče v nás.
Buď mým přítelem!
5. Duchu Svatý, utěšuješ zarmoucené, uzdravuješ nemocné a působíš nečekanou
radost.
Buď mým přítelem!
6. Duchu Svatý, usvědčuješ z hříchu, zaplavuješ srdce lítostí a touhou po obrácení.
Buď mým přítelem!
7. Duchu Svatý, dárce dobrých vnuknutí i schopnosti a času k jejich vykonání.
Buď mým přítelem!
8. Duchu Svatý, spojuješ lidi, působíš vzájemnou lásku a dáváš sílu k odpuštění.
Buď mým přítelem!
9. Duchu Svatý, vzbuzuješ ve svých přátelích touhu svědčit o Ježíši a zapalovat oheň
lásky.
Buď mým přítelem!
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na
věky věků. Amen.

 

b)   P. Raniero Cantalamessa OFMcap - papežský kazatel

Utopme tedy virus v moři chvály, nebo se o to alespoň pokusme. Spojme se s celou církví,
která se při mešním zpěvu Gloria modlí: „Chválíme Tě, velebíme Tě, oslavujeme Tě, vzdáváme
Ti díky pro Tvou velikou slávu“. V této modlitbě nejsou žádné prosby, je to pouze chvála!

 

c)  Mesiánská chvála

 

d)  Působení Ducha sv. v nás (2)

e) Modlitba Žalmů :


Žalm 33


Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit. Hospodinu vzdejte chválu při
citeře, zpívejte mu žalmy s harfou o deseti strunách. Zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu polnic . Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný. Miluje spravedlnost a právo, Hospodinova milosrdenství je plná země. Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup. Jako hrází drží pohromadě mořské vody, vodstva propastí uložil v zásobnicích. Boj se Hospodina, celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázni! Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí. Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí. Záměry Hospodinovy platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení. Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny kdo ji obývají zemi. On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům. Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí. Selže kůň, k záchraně nepostačí , velkou silou svou k úniku nepomůže. Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství, aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu. Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme!


Žalm 34


Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála. O Hospodinu mluv s
chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. Kdo na něho budou hledět, rozzáří se, rdít se nemusejí. Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása. Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha , a bude je bránit. Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu. Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek. I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina. Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni. Kdo si oblíbil život a miluje dny, aby užíval dobra? Střez svůj jazyk před zlobou a své rty před záludnými řečmi. Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj. Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho. Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku po nich. Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi , jejichž duch je zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. Ochraňuje všechny jeho kosti, nebude mu zlomena ani jedna. Svévolníku připraví smrt jeho zloba, a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu. Hospodin vykoupí duše svých služebníků, nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese.


Žalm 40/1. část


Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal.
Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v
Hospodina. Blaze muži, který doufá v Hospodina, k obludám se neobrací, ani k těm, kteří se uchylují ke lži. Mnoho divů jsi už vykonal, můj Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Chci je rozhlašovat, mluvit o nich , je jich tolik, že je vypovědět nelze. Obětní hod ani oběť přídavnou sis nepřál, nýbrž protesals mi uši; nežádals oběť zápalnou ani oběť za hřích. Tu jsem řekl: Hle, přicházím, jak ve svitku knihy o mně stojí psáno. Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru.

8.den novény - pátek 29.5.2o2o

 

a)  Litanie k Duchu Svatému:


1. Duchu Svatý, snášel ses nad vodami při stvoření světa a do prvotního chaosu jsi
vnesl řád.
Buď mým přítelem!
2. Duchu Svatý, mluvil jsi ústy proroků, prozřetelně vedeš a zjevuješ lidem Boží tvář.
Buď mým přítelem!
3. Duchu Svatý, utvořil jsi Ježíšovo tělo v lůně Marie a také dnes zpřítomňuješ Ježíše
v těle církve.
Buď mým přítelem!
4. Duchu Svatý, Lásko rozlitá v našich srdcích, voláš Abba Otče v nás.
Buď mým přítelem!
5. Duchu Svatý, utěšuješ zarmoucené, uzdravuješ nemocné a působíš nečekanou
radost.
Buď mým přítelem!
6. Duchu Svatý, usvědčuješ z hříchu, zaplavuješ srdce lítostí a touhou po obrácení.
Buď mým přítelem!
7. Duchu Svatý, dárce dobrých vnuknutí i schopnosti a času k jejich vykonání.
Buď mým přítelem!
8. Duchu Svatý, spojuješ lidi, působíš vzájemnou lásku a dáváš sílu k odpuštění.
Buď mým přítelem!
9. Duchu Svatý, vzbuzuješ ve svých přátelích touhu svědčit o Ježíši a zapalovat oheň
lásky.
Buď mým přítelem!
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na
věky věků. Amen.

 

b)   P. Raniero Cantalamessa OFMcap - papežský kazatel

Během očekávání letnic proto znovu začněme zpívat se stejným nadšením jako tehdy, když
ony písně zalily naše oči slzami při prvním setkání s proudem milosti charismatické obnovy:
"Alabaré, Alabaré", "Pojďte uctívat, královské kněžstvo" a spousty dalších.

Jednu píseň bych obzvláště rád zmínil, neboť její text je aktuální. Složil ji v roce 1992 Don
Moen. V refrénu se zpívá:

Bůh vybuduje cestu
Tam, kde se zdá, že žádná nevede
On jedná způsoby, které nevidíme
On pro mne vybuduje cestu

Nejenom pro mě, nebo pro vás. Pro celé lidstvo.

c)  Laudate omnes gentes

d) Charismata a život v církvi :

 

e) Modlitba Žalmů

Žalm 92
Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy, hlásat zrána tvoje
milosrdenství a v noci tvou věrnost při nástroji o deseti strunách, s harfou, při hře na citeru. Hospodine,
svými skutky působíš mi radost, plesám nad činy tvých rukou: Tvoje činy, Hospodine, jsou tak velkolepé,
tvoje záměry jsou přehluboké! Tupec o tom neví, hlupák tomu nerozumí. Svévolníci bují jako plevel,
všichni pachatelé ničemností rozkvétají, aby byli navždy vyhlazeni. Ty však, Hospodine, jsi navěky
vyvýšený. Ano, tvoji nepřátelé, Hospodine, ano, tvoji nepřátelé zhynou, všichni pachatelé ničemností
budou rozprášeni. Můj roh jsi však vyvýšil jako roh jednorožce, olej nejčistší jsi na mne vylil. Moje oko
shlíží na ty, kdo proti mně sočí, moje uši slyší o zlovolných útočnících. Spravedlivý roste jako palma,
rozrůstá se jako libanónský cedr. Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích
našeho Boha, ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží, aby hlásali, že Hospodin je přímý,
skála má, a podlosti v něm není!


Žalm 93
Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. Oděl se Hospodin, opásal se mocí. Pevně je založen svět, nic jím
neotřese. Tvůj trůn pevně stojí odedávna. Ty jsi od věčnosti. Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj
hlas, zvedají řeky své vlnobití. Nad hukot mohutných vodstev, nad vznosné příboje mořské je vznešenější
Hospodin na výšině. Tvá svědectví jsou naprosto věrná. A tvému domu přísluší svatost do nejdelších
časů, Hospodine!
Žalm 94/1. část
Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy, vstupme před jeho tvář s
díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů! Hospodin je velký Bůh, je velký Král nad všemi bohy. On
má v svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu. Jeho je moře, on sám je učinil, souš vytvořily
jeho ruce. Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš
Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou.

 

9.den novény - sobota 30.5.2o2o

 

a)  Litanie k Duchu Svatému:


1. Duchu Svatý, snášel ses nad vodami při stvoření světa a do prvotního chaosu jsi
vnesl řád.
Buď mým přítelem!
2. Duchu Svatý, mluvil jsi ústy proroků, prozřetelně vedeš a zjevuješ lidem Boží tvář.
Buď mým přítelem!
3. Duchu Svatý, utvořil jsi Ježíšovo tělo v lůně Marie a také dnes zpřítomňuješ Ježíše
v těle církve.
Buď mým přítelem!
4. Duchu Svatý, Lásko rozlitá v našich srdcích, voláš Abba Otče v nás.
Buď mým přítelem!
5. Duchu Svatý, utěšuješ zarmoucené, uzdravuješ nemocné a působíš nečekanou
radost.
Buď mým přítelem!
6. Duchu Svatý, usvědčuješ z hříchu, zaplavuješ srdce lítostí a touhou po obrácení.
Buď mým přítelem!
7. Duchu Svatý, dárce dobrých vnuknutí i schopnosti a času k jejich vykonání.
Buď mým přítelem!
8. Duchu Svatý, spojuješ lidi, působíš vzájemnou lásku a dáváš sílu k odpuštění.
Buď mým přítelem!
9. Duchu Svatý, vzbuzuješ ve svých přátelích touhu svědčit o Ježíši a zapalovat oheň
lásky.
Buď mým přítelem!
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na
věky věků. Amen.

b) Mesiánská chvála II.

c) Představení jednotlivých charismat 1

d)  Představení jednotlivých charismat 2 

 

e) Modlitba ŽALMŮ

Žalm 103
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu,
nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,
vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem,
tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Dal
poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky. Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý,
nejvýš milosrdný; nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů,
neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho
milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše
nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že
jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí;
sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě. Avšak Hospodinovo milosrdenství je od
věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho
smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je. Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne
svou královskou mocí. Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy
poslušni jeho slova! Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte
jeho vůli! Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla, na všech místech jeho vlády. Dobrořeč, má duše,
Hospodinu!


Žalm 104
Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Hospodine, Bože můj, jsi neskonale velký, oděl ses velebnou důstojností.
Halíš se světlem jak pláštěm, rozpínáš nebesa jako stanovou plachtu. Mezi vodami si kleneš síně, z
mračen si vůz činíš a vznášíš se na perutích větru. Z vichrů si činíš své posly, z ohnivých plamenů sluhy.
Zemi jsi založil na pilířích, aby se nehnula navěky a navždy. Propastnou tůň jsi přikryl jako šatem. Nad
horami stály vody; pohrozils a na útěk se daly, rozutekly se před tvým hromovým hlasem. Když
vystoupila horstva, klesly do údolí, do míst, která jsi jim určil. Mez, kterou jsi stanovil, už nepřekročí,
nepřikryjí znovu zemi. Prameny vysíláš do potoků, které mezi horami se vinou. Napájejí veškerou zvěř
polí, divocí osli tu hasí žízeň. Při nich přebývá nebeské ptactvo, ozývá se v ratolestech. Ze svých síní
zavlažuješ hory, země se sytí ovocem tvého díla. Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval
člověk, a tak si ze země dobýval chléb. Dáváš víno pro radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc než
olej; chléb dodá lidskému srdci síly. Hospodinovy stromy se sytí vláhou , libanónské cedry, které on
zasadil. A tam hnízdí ptactvo, na cypřiších má domov čáp. Horské štíty patří kozorožcům, skaliska jsou
útočištěm pro damany. Učinil jsi měsíc k určování času, slunce ví, kdy k západu se schýlit. Přivádíš tmu,
noc se snese, celý les se hemží zvěří; lvíčata řvou po kořisti, na Bohu se dožadují stravy. Slunce vychází a
stahují se, v doupatech se ukládají k odpočinku. Člověk vyjde za svou prací a koná službu až do večera.
Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi učinil moudře; země je plná tvých tvorů. Tu je veliké a
širé moře: hemží se v něm nespočetných živočichů maličkých i velkých, plují po něm lodě. Vytvořil jsi
livjátana, aby v něm dováděl. A to vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm; rozdáváš jim
a oni si berou, otevřeš ruku a nasytí se dobrým. Skryješ-li tvář, propadají děsu, odejmeš-li jejich ducha,
hynou, v prach se navracejí. Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu , a tak obnovuješ tvářnost země.
Hospodinova sláva potrvá věčně! Hospodin se bude radovat ze svého díla. Shlédne na zemi a ta se třese,
dotkne se hor a kouří se z nich. Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy,
dokud budu. Kéž mu je příjemné moje přemítání! Hospodin je moje radost. Kéž hříšníci vymizí ze země,
kéž svévolníci nejsou! Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Haleluja.

 

LETNICE - neděle 31.5.2o2o

 

a)  Litanie k Duchu Svatému:


1. Duchu Svatý, snášel ses nad vodami při stvoření světa a do prvotního chaosu jsi
vnesl řád.
Buď mým přítelem!
2. Duchu Svatý, mluvil jsi ústy proroků, prozřetelně vedeš a zjevuješ lidem Boží tvář.
Buď mým přítelem!
3. Duchu Svatý, utvořil jsi Ježíšovo tělo v lůně Marie a také dnes zpřítomňuješ Ježíše
v těle církve.
Buď mým přítelem!
4. Duchu Svatý, Lásko rozlitá v našich srdcích, voláš Abba Otče v nás.
Buď mým přítelem!
5. Duchu Svatý, utěšuješ zarmoucené, uzdravuješ nemocné a působíš nečekanou
radost.
Buď mým přítelem!
6. Duchu Svatý, usvědčuješ z hříchu, zaplavuješ srdce lítostí a touhou po obrácení.
Buď mým přítelem!
7. Duchu Svatý, dárce dobrých vnuknutí i schopnosti a času k jejich vykonání.
Buď mým přítelem!
8. Duchu Svatý, spojuješ lidi, působíš vzájemnou lásku a dáváš sílu k odpuštění.
Buď mým přítelem!
9. Duchu Svatý, vzbuzuješ ve svých přátelích touhu svědčit o Ježíši a zapalovat oheň
lásky.
Buď mým přítelem!
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na
věky věků. Amen.

b) Život s Kristem v Duchu Svatém 1

c)  Život s Kristem v Duchu Svatém 2

 

d) Letniční zkušenost s našim životem 1

 

e) Letniční zkušenost s našim životem 2