Zakončení svatého evangelia podle Marka.

(Když se Ježíš naposled zjevil jedenácti apoštolům,) řekl jim: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady (do ruky), a když vypijí něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim to; na nemocné budou vkládat ruce, a uzdraví se.“ Tak k nim Pán Ježíš mluvil. Potom byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici. Učedníci pak vyšli a všude kázali. Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela.

Kázání:

Budeme-li na Nanebevstoupení hledět jako na faktickou událost,
máme k dispozici jen jedinou větu ve Skutcích apoštolských: „Byl

před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí.“ To je věru
příliš stručný popis na vytvoření nějaké představy, jak se vlastně
ono „nanebevstoupení“ událo. „Byl vyzdvižen“říká písmo. Kam? jakou, čí silou?
Ježíš přišel od Otce a znovu se vrací k Otci. Vždyť oblak, který tuto
událost zahaluje, je symbolem samého Boha. Pro nás však není
podstatné vědět, jak se tato událost stala. Podstatné je, proč se stala.
A zde se nám nabízí už širší prostor pro uchopení této události.
 
Ježíš odchází, protože místo něj přijde Duch sv. Odchází 2-há božská osoba a příjde místo ní 3-tí božská osoba. Je to předpověděno již ve SZ jako zaslíbení Otce u proroka Joela: I stane se potom: "Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha". Především byl tento Duch sv.vylit na Ježíše a přebýval v něm celý pozemský život. Úkolem Ducha sv. bude, že bude zpřítomňovat Ježíše samotného mezi námi a zvláště v nás a zpřítomňovat jeho dílo. S tímto působením Duch sv. je spojeno, že nám Duch sv. dá nejrůznější obdarování. Zvláště milost Ježíšovy přítomosti je naprosté novum, toho co tu ještě nebylo. NZ je opravdu v mnoha věcech zcela nový anebo můžeme říci, že on je naprosto Nový. Tak jak Duch sv. zpřítomňoval vztah mezi Ježíšem a Otcem během pozemského života, tento vztah apoštolové dobře vytušili a na Ježíšovi viděli, tak bude Duch sv. zpřítomňovat v našem životě křesťanů vztah k Ježíšovi k druhé božské osobě a zvláště bude svou milostí rozvíjet božské dary víry, naděje a lásky. Z těch nejrůznějších darů co máme od Boha jsou nejdůležitější ty božské dary. Žádné jiné dary nejsou božského charakteru, jenom víra,naděje a láska.
Můžeme říci, že Ježíš odcházel rád. Jednak se vracel k Otci, tam kde byl předtim a jednak věděl, že místo něj přijde Duch sv. - Přímluvce, který bude pokračovat v Ježíšově díle a že se na něj může 100% spolehnout. Ježíš odešel proto, aby skrze Ducha sv. mohl být více v našem srdci s námi přítomen a s námi sjednocen.