Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“

Májové čtení

Úvodní modlitba (každý den před májovým čtením)


Bože, na přímluvu Panny Marie, Vítězné Ochránkyně Moravy, a svatého Jana Sar-
kandra, Tě prosíme: Probuď Moravany a rozněť v nich radost z evangelia. Dej jim
pochopit, že toto je poklad cennější než jakýkoli jiný a že ten, kdo ho našel, ho musí
předávat dál. Dej všem ducha apoštolátu, mnoha mladým mužům dej povolání ke
kněžské službě a mladým ženám k zasvěcení se Kristu, aby společně budovali Tvou
Církev a horlivě usilovali o spásu duší. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Pouť do Čenstochové


Sotva se podařilo poněkud postavit na nohy katolickou menšinu v Holešově, už se zdálo,
že se všechno opět zhroutí. Kardinál Dietrichštejn byl střežen v Brně. Stejně tak majitel
holešovského panství Ladislav Popel z Lobkovic. Jezuité, kteří Sarkandrovi v Holešově
pomáhali, museli odejít. Sarkander zůstává sám… Jaké má vyhlídky do budoucnosti?
Má čekat? Má odejít? Pan Bítovský se z povstání jistojistě raduje a patrně to také svým
způsobem projeví!
Hlouček věrných farníků radil Sarkandrovi odejít. Odešel. Nikoli na zapřenou, nýbrž
s dovolením kroměřížského probošta. Odešel na pouť k Panně Marii Čenstochovské
do Polska, jak si už dříve umínil. Duchovní správu farnosti svěřil zámeckému kaplanu
Samuelu Tučkovi. K cestování se mu naskytla vhodná příležitost. Štolba (podkoní) pána
z Lobkovic jel za jakousi záležitostí do Krakova. Sarkander se k němu připojil a jednoho
červencového rána 1619 se vydali na cestu. V Krakově se rozešli a do Čenstochové už
přicestoval Jan Sarkander sám.
Ubytoval se v klášteře paulánů. Čtyři týdny se tam spolu s řeholníky účastnil jejich mod-
liteb, rozjímání a kajících skutků. Snažil se tak na Pánu Bohu vyprosit světlo a sílu pro
sebe i pro svou farnost.
Zatímco takto vyjednával kněz s Bohem, sjednával generál císaře Ferdinanda II. Althan
u polského krále Zikmunda III. pomoc proti českým povstalcům. Podobné jednání vedl
v Polsku také uherský šlechtic Jiří Druget Homonnay. Na radu královu najali několik
tisíc lisovčíků, což byli žoldnéři nazvaní takto po svém prvním veliteli Alexandru Li-
sowském. Říkávalo se jim rovněž „polští kozáci“. Byla to lehká jízda, ozbrojená šavlí,
lukem, ručnicí i kopím. Válčili po tatarsku. Jejich síla byla v rychlosti. Kromě žoldu se
živili válečnou kořistí, loupežemi a pleněním.
Sarkander z Čenstochové odešel do Rybníka u Ratiboře, kde měl Ladislav Popel z Lob-
kovic statky. Tam se dozvěděl, co už předtím tušil. Protestantští komisaři ustanovili
v Holešově svého kazatele. Za takového stavu věcí se ovšem právě on, Sarkander, do
Holešova vrátit nemohl. Způsobilo by to doma nepokoje. Rozhodl se raději, že se ho-
lešovské fary vzdá, aby tak podle možnosti mohla být fara obsazena jiným knězem,
neboť Sarkandrovi farníci by neměli zůstat v této pohnuté době bez duchovního pastýře.
Své rozhodnutí sdělil Sarkander pánu z Lobkovic. Zároveň navrhl, aby se stal farářem
kaplan Samuel Tuček a on, Sarkander, že zase místo něho bude zámeckým kaplanem.
Sarkandrovo zřeknutí se místa však nebylo přijato. A tak se Sarkander, vědom si své
kněžské povinnosti, do Holešova vrátil. To bylo koncem listopadu 1619.
Začátkem února 1620 táhli už lisovčíci k Vídni přes Slezsko a Moravu. Jejich cesta byla
značena řadou vražd a požárů. V Meziříčí nad Bečvou přepadli svatbu a hosty oloupili.
V Bystřici pod Hostýnem se dověděli, že její pán Bítovský je protestant. Poplenili proto
jeho statky a na faře nelidsky usmrtili bratrského kněze.

Závěrečná modlitba ( každý den po májovém čtení )

Svatý Jene Sarkandře, veliký ochránce naší krásné země, ozdobo a chloubo Moravy,
vypros nám věrnost víře otců, věrnost povinnostem stavu za všech okolností a dětin-
nou důvěru k naší Matce, Vítězné Ochránkyni Moravy!


Úmysl dnešní modlitby:

Za pokoj a mír ve světě a zastavení všech válek......... Otče náš + Zdrávas na modlitební úmysl dne.