Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl svým učedníkům: „To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“

Májové čtení

Úvodní modlitba (každý den před májovým čtením)


Bože, na přímluvu Panny Marie, Vítězné Ochránkyně Moravy, a svatého Jana Sar-
kandra, Tě prosíme: Probuď Moravany a rozněť v nich radost z evangelia. Dej jim
pochopit, že toto je poklad cennější než jakýkoli jiný a že ten, kdo ho našel, ho musí
předávat dál. Dej všem ducha apoštolátu, mnoha mladým mužům dej povolání ke
kněžské službě a mladým ženám k zasvěcení se Kristu, aby společně budovali Tvou
Církev a horlivě usilovali o spásu duší. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


Kněz Jan Sarkander na prvních působištích
Blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší (Mt 11,6)
V době Jana Sarkandra vládl v českých zemích císař a král z rodu habsburského Ru-
dolf II. (1576—1612). Ten měl důvodné podezření, že ho chce zbavit trůnu jeho mladší
bratr Matyáš. Když pak Rudolf nesouhlasil s Matyášovými politickými a vojenskými
ujednáními v Uhrách, odhodlal se skutečně Matyáš ke vzpouře proti Rudolfovi (roku
1608). K Matyášovi se přidala i moravská šlechta, díky čemuž se Rudolf ocitl v tísni.
Toho využili nekatoličtí stavové (páni, rytíři a města) a vymohli na Rudolfovi svobodu
pro vyznávání protestantské víry, kterou zakotvil jeho Majestát z roku 1609. Tím značně
stouplo sebevědomí českých stavů. Brzy dokonce sami povolali do země Matyáše
a přiměli Rudolfa, aby se trůnu vzdal (1611). Za vlády Matyášovy, který sídlil ve Vídni,
moc stavů stále rostla, protestantství se u nás šířilo - a s ním postupovalo i poněmčování
šlechty.
Dobu vyznačovalo napětí mezi králem a stavy, mezi protestanty a katolíky. Snahy nábo-
ženské a politické se vzájemně proplétaly, soužití lidí trpělo pletichářstvím, podezíráním
a nedůvěrou. V takové době se stal Jan Sarkander knězem (1609). Jak křivolaký byl
vývoj událostí, tak křivolaký bude i životní běh kněze Jana Sarkandra.
Živě mu tanula na paměti biskupova výzva z jáhenského svěcení: „Dbejte, aby se o vás
mohlo říci: ,Blažení ti, kteří zvěstují pokoj‘!“ Sarkander ví, že to nebude jednoduché.
Obtížnost poslání hlasatele Božího pokoje nezatajil ani Pán Ježíš svým učedníkům:
„Hle, Já vás posílám jako ovce mezi vlky! Buďte tedy opatrní jako hadi a bezelstní jako
holubice. Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat
v synagógách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli Mně…“ (Mt 10, 16-18)
Sarkander si byl vědom toho, že mimořádně těžká situace pro katolickou víru vyžaduje
od kněze i mimořádnou horlivost. Chtěl rovněž vyrovnat průtahy s vlastním rozhodová-
ním ohledně povolání ke kněžství. Svou horlivost přímo vybičoval.
Po vysvěcení pomáhal v duchovní správě svému bratru Mikulášovi v Opavě. Tam měl
poznat, jak může být nevděčné stát se knězem. Kardinál Dietrichštejn jej brzy ustano-
vil do Jaktaře u Opavy. Ale dříve než tam Jan Sarkander nastoupil, požádal kardinála,
aby ho jaktařské fary zbavil. Příčinou toho byly zápletky bratra Mikuláše s opavskou
městskou radou. Šlo o hmotné vydržování opavského duchovenstva. V průběhu jednání
byl Mikuláš v Praze. Opavští stavové zachytli jeho dva dopisy. Jejich obsah si
vzali za záminku, aby obvinili Mikuláše z přípravy spiknutí proti Opavě i zemi Morav-
ské. Aby předešel horším věcem, kardinál Dietrichštejn dal Mikuláše Sarkandra
uvěznit v Olomouci, pak v Brně a ve Vyškově. A Janovi rozkázal, aby do bratrových
záležitostí nezasahoval.

Závěrečná modlitba ( každý den po májovém čtení )

Svatý Jene Sarkandře, veliký ochránce naší krásné země, ozdobo a chloubo Moravy,
vypros nám věrnost víře otců, věrnost povinnostem stavu za všech okolností a dětin-
nou důvěru k naší Matce, Vítězné Ochránkyni Moravy!

 

Úmysl dnešní modlitby:

Za ty, kdo vládnou, aby se rozhodovali vždy moudře
a spravedlivě a nechali se vést nikoliv svévolí, ale Duchem Božím.
........ Otče náš + Zdrávas na modlitební úmysl dne.