Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“

Májové čtení

Úvodní modlitba (každý den před májovým čtením)


Bože, na přímluvu Panny Marie, Vítězné Ochránkyně Moravy, a svatého Jana Sar-
kandra, Tě prosíme: Probuď Moravany a rozněť v nich radost z evangelia. Dej jim
pochopit, že toto je poklad cennější než jakýkoli jiný a že ten, kdo ho našel, ho musí
předávat dál. Dej všem ducha apoštolátu, mnoha mladým mužům dej povolání ke
kněžské službě a mladým ženám k zasvěcení se Kristu, aby společně budovali Tvou
Církev a horlivě usilovali o spásu duší. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Po dvou letech rozhodování
Zopakoval si studijní látku z dosavadního bohoslovného studia. Zkoušky složil
u olomouckého arcijáhna Benedikta Knaura. Hned druhého dne – bylo to 22. pro-
since 1607 – přijal v kapli kroměřížského zámku nižší svěcení z rukou samotného
kardinála Dietrichštejna.
Poté vypomáhal v duchovní správě svému bratru Mikulášovi, jenž byl tou dobou
již farářem v Opavě. Zároveň nadále soukromě studoval. Opavská duchovní sprá-
va byla však pro něho školou ještě poučnější. Bylo to totiž neustálé dohadování
o hmotné vydržování far a palčivá starost o obnovu katolické víry. Tím úctyhod-
nější je Janovo rozhodnutí přijmout vyšší kněžská svěcení a stát se knězem v tak
těžkých poměrech. S pokorou neužitečného služebníka si byl nyní Jan jistý, že se
knězem stát musí. Bůh ho chtěl mít v této službě stůj co stůj.
20. prosince 1608 přijal Jan Sarkander podjáhenské svěcení v olomoucké katedrá-
le z rukou světícího biskupa Jana Křtitele Civalliho. V příštím roce 19. března jej
u jezuitů v Brně posvětil na jáhna sám kardinál Dietrichštejn. Po třech dnech –
22. března 1609 – se stal Jan Sarkander knězem. Vysvětil jej biskup Civalli v Brně
u svatých Petra a Pavla. Spolu s Janem byli vysvěceni na kněze žďárský cisterciák
Aquilin a Slezan Tomáš Gurský. Janovi bylo tehdy dvaatřicet let. To už měli jiní
kněží za sebou několikaletou činnost. Ale on to všechno dožene.
Jene, nyní bude tvým přítelem Kristus. S Ním se budeš dělit o své já. A budeš
sdílet Jeho osudy, jak ses o tom učil na školách. Opustíš svůj dům a budeš bez
domova, skončíš v mučírně jako přítel Kristův. Ublížil ti? Budeš trpět na skřipci –
a nepřestaneš svého Přítele milovat. Tři svatá jména budeš pronášet v bolestech:
„Ježíš, Maria, Anna“. Tato tři jména jako by skrývala a zjevovala tři lásky, které
vzdělávaly tvé srdce. Tou první byla matka, která tě naučila znát a milovat Ježíše.
Druhou Matka Ježíšova, které jsi vždy své srdce svěřoval. A Anna? Znals svatou
Annu ve Staré Vodě u Libavé a poslední tvůj chrám bude chrám svaté Anny v Ho-
lešově. I v olomouckém vězení ti občas posluhovala, tobě na smrt zmučenému,
malá Anička... Ale neozvala se za jménem svaté Anny snad někdy vzpomínka i na
Annu Plachetskou, která byla kdysi tvojí Aničkou? Přesvědčoval jsem tě, Aničko,
že katolická víra je ta pravá. Teď to z věčnosti vidíš... Na skřipci dokazuji, že jsem
to myslel vážně. A že mou největší životní Láskou vždy byl a až do konce zůstne
jen On, Ježíš! Můj Bože, je to teď tak dobré? Teď je to opravdu celým srdcem!
A Tobě, neposkvrněná Panno a přesvatá Matko Maria, Tobě děkuji za ochranu
mocnou, přívětivou, a tak trpělivou.

Závěrečná modlitba ( každý den po májovém čtení )

Svatý Jene Sarkandře, veliký ochránce naší krásné země, ozdobo a chloubo Moravy,
vypros nám věrnost víře otců, věrnost povinnostem stavu za všech okolností a dětin-
nou důvěru k naší Matce, Vítězné Ochránkyni Moravy!


Úmysl dnešní modlitby:

Za prohloubení víry a zbožnosti našich rodin, aby z nich
mohla vzejít nová kněžská a řeholní povolání i nová svatá manželství..
......... Otče náš + Zdrávas na modlitební úmysl dne.