Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věřte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo? A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“ Tomáš mu řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“ Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce - a to nám stačí.“ Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: `Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci.“

Homílie

Je to nejkrásnější text o Otci. Nikde Ježíš neřekl tolik o Otci jako tady, když řekne, že, on je cestou k Otci. To je úležité sdělení. A vůbec každou větu, kterou řekne o Otci, to je zjevení Boží. T.zn., že Ježíš žije to co říká a tím zjevuje život Boha. Marii Magdalské říká ,nedotýkej se mi ještě jsem nevystoupil k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému a k Bohu vašemu. Ježíš říká, že Otec je stejným Otcem jak pro Něho tak pro nás. Ale je tu veliký rozdíl. Ta je ve zkušenosti, v zakoušení Otce mezi námi a Ježíšem. My nedokážeme o Otci říci ani jedinou větu jako ji říká Ježíš. Nevíme jak Otec vypadá, neznáme jeho hlas, nevíme o něm vůbec nic. Ale Ježíš říká Filipovi, kdo viděl mne, ten viděl Otce. Ježíš je naprosto z totožněn neboli sjednocen s Otcem. Čili Ježíš je cestou k Otci. Jaký je Ježíš takový je Otec. T.zn.stačí jít po cestě ze Ježíšem a to je zároveň cesta k Otci. Ježíš se nazval cestou ale také dobře lze říci, že je Obrazem Otce a to naprosto dokonalým. Jako by mu z oka vypadl. Tak to říkáme i my o svých dětech, jak jsou na nás podobní. Ježíš je ikonou Otce. Má zkušenost jenž vychází z jeho božství, které má s Otcem společné.Božství je něco úžasného, protože nám odkrývá sjednocení božských osob.Jenž vládne jedinečná harmonie a láska. Ježíš neměl na této zemi větší osoby než je Otec. Jemu podřídil celý svůj život silou božství. Proto Boží nepřítel proti Ježíšovi nic nesvedl a byl naprosto bezmocný. Tak jak Otec má všechno ve svých rukou tak i Ježíši se nemůže nic vymknout. Je v dokonalé jednotě a harmonii s Otcem. Já a Otec jedno jsme. Kéž bychom díky Pánu , mohli objevovat krásu božství a jednotu mezi s sebou navzájem.