Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“ Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce - a to nám stačí.“ Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: `Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci. A za cokoli budete prosit ve jménu mém, to všechno udělám, aby Otec byl oslaven v Synovi. Budete-li mě o něco prosit ve jménu mém, já to udělám.“

Májové čtení

Úvodní modlitba (každý den před májovým čtením)


Bože, na přímluvu Panny Marie, Vítězné Ochránkyně Moravy, a svatého Jana Sar-
kandra, Tě prosíme: Probuď Moravany a rozněť v nich radost z evangelia. Dej jim
pochopit, že toto je poklad cennější než jakýkoli jiný a že ten, kdo ho našel, ho musí
předávat dál. Dej všem ducha apoštolátu, mnoha mladým mužům dej povolání ke
kněžské službě a mladým ženám k zasvěcení se Kristu, aby společně budovali Tvou
Církev a horlivě usilovali o spásu duší. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


V družině Panny Marie
Jan Sarkander nešidil základy svého vzdělání a sebevýchovy. To neznamená, že byl
škarohlíd. Beánie bývaly velmi veselé. Starší studenti v přestrojení „trápili“ ty
mladší. Nechybělo ani polévání vodou. Ale „všechno má svou dobu, každá činnost
pod sluncem má svůj čas“. (Kaz 3,1) A přestože si život na zemi zpříjemňujeme,
nepřestává být země slzavým údolím, z něhož ke štěstí vede jen jedna spolehlivá
cesta – a tou je Ježíš Kristus. Ti, kdo se zodpovědně starají lidem o štěstí, které
nezklame, a o radost, která nezhořkne, starají se, jak snáze se k Ježíši dostat a jak
s Ním zůstat věrně ve spojení. Jezuité neměli ženskou větev svého Tovaryšstva,
jak tomu bývá u jiných podobných duchovních společností. Ale celý řád, veškerou
práci a plány svěřili do ochrany Ženě: Panně Marii. Poněvadž právě s Ní přichá-
zíme snáze k Ježíši a Ona podivuhodně a úspěšně dbá o to, abychom Mu dovedli
zůstat věrni.
Poprvé sdružil jezuitské studenty pod ochranu Panny Marie pater Jan Leunis
v Římě roku 1563. Nazval toto sdružení „Mariánskou družinou“. Z Říma se roz-
šířily Mariánské družiny – po schválení papežem Řehořem XIII. roku 1584 – po
celém katolickém světě. Nejčastěji byly zakládány mezi studenty. V Praze založil
první Mariánskou družinu u jezuitů roku 1575 svatý Edmund Kampián. Původně
byl anglikánským jáhnem v Londýně. Dospěl však k pravé víře a stal se katolíkem;
v Římě vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, studoval v Brně a v Praze, kde poté pů-
sobil i jako profesor a kde byl rovněž vysvěcen i na kněze.
Téhož roku 1575 byla podobně jako v Praze založena Mariánská družina i v Olo-
mouci.
Myšlenka žít v živé víře pod ochranou Matky a Panny Marie byla Janu Sarkandrovi
blízká a milá. Doma byl – zvlášť po brzké smrti otcově – upjat na matku, která ho
naučila ctít ve Slezsku tak uctívanou Matku Boží Čenstochovskou. V Příboře cho-
dil Jan do kostela Narození Panny Marie. K Její matce svaté Anně chodil na poutě
do Staré Vody u Libavé. Z dětských zážitků mohl mít jeho vztah k Panně Marii
cosi dětsky oddaného a snad i sentimentálního. V rozpuku mládí mohl prožívat,
jak myslet na Marii je „lahodnější než med a mít ji za podíl, že je sladší než plástev
medu“, vždyť „vylévá poučení v proudech jako Nil, jako Gichon ve dnech vino-
braní.“ (Sir 24,20.27) Avšak s rozšiřováním duševních obzorů poznával, že Maria
je i něco jiného než sladkost. V době, kdy se zdálo, že v severní Evropě a v Anglii bude
Církev rozleptána hříchy proti pokoře, poslušnosti a lásce a zviklána věroučnými
omyly, jevila se právě Panna Maria jako vycházející jitřenka naděje, jako útěšná
luna i vítězné slunce, jako dobře sešikované vojsko, jako Žena zalitá Sluncem
a drtící hlavu pekelného hada. Neboť právě úcta k Matce Boží je projevem úplné
katolické víry v Ježíše Krista, Pána a Boha, který „pro nás lidi a pro naši spásu
sestoupil z nebe, skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem“
(Vyznání víry nicejsko-cařihradské). Být aktivním katolickým křesťanem zname-
nalo – a stále znamená – bojovat a vítězit v legiích ctitelů Panny a Matky Marie.
Studentům také nemohlo být neznámo, jak dobojoval svůj boj ten, jenž založil
u nás první Mariánskou družinu v Praze, svatý Edmund Kampián. Roku 1580 byl
poslán z Prahy jako misionář do své vlasti, odtržené od církve římské, do Anglie.
Přišel tam v přestrojení za klenotníka, prošel napříč celou zemí a svým ohnivým
duchem i svátostmi Kristovými křísil život pronásledované a unavené Církve. Ani
ne po dvou letech – bylo to za vlády královny Alžběty (1558–1603) – byl zatčen,
čtyřikrát ukrutně mučen a po skvělé obhajobě katolické víry 1. prosince 1581
s několika přáteli oběšen a rozčtvrcen. Toť častý osud věrných vyznavačů. Odradí,
anebo nadchne?
Student Jan Sarkander si uvědomoval, že situace víry ve světě i doma žádá
od něho odpověď. Dal ji. Roku 1596 – to mu šlo na dvacátý rok – vstoupil do
družiny Nanebevzetí Panny Marie. Jejím ředitelem byl pater Jindřich Aquensis.
Starostou Slezan Jan Scintilla, bakalář svobodných umění, později městský sudí
v Olomouci a díky této funkci i svědek Janova mučednictví. Ale to teď ani je-
den z nich netušil. Pod vedením družinového starosty se Jan Sarkander věnoval
tomu, co mělo v mladých srdcích vypěstovat nadšenou lásku k Panně Marii,
lásku schopnou druhé zapalovat a získávat. Byly to pravidelné modlitby, účast
na duchovních promluvách, duchovní čtení a milosrdné skutky: návštěvy žalářů,
špitálů, chudobinců a k tomu i vyučování náboženství.

Závěrečná modlitba ( každý den po májovém čtení )

Svatý Jene Sarkandře, veliký ochránce naší krásné země, ozdobo a chloubo Moravy,
vypros nám věrnost víře otců, věrnost povinnostem stavu za všech okolností a dětin-
nou důvěru k naší Matce, Vítězné Ochránkyni Moravy!


Úmysl dnešní modlitby:

Za opravdovou úctu a lásku k Panně Marii a touhu získat pro Jejího Syna každého člověka......... Otče náš + Zdrávas na modlitební úmysl dne.