Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiadského moře. Šel za ním velký zástup, protože viděli znamení, která konal na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se svými učedníky. Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky. Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází velký zástup, řekl Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?“ To však řekl, aby ho zkoušel, protože sám dobře věděl, co chce udělat. Filip mu odpověděl: „Za dvě stě denárů chleba jim nestačí, aby se na každého aspoň něco dostalo.“ Jeden z jeho učedníků - Ondřej, bratr Šimona Petra - mu řekl: „Je tu jeden chlapec, ten má pět ječných chlebů a dvě ryby. Ale co to je pro tolik lidí?“ Ježíš řekl: „Postarejte se, ať se lidé posadí!“ Bylo pak na tom místě mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc. Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli, řekl učedníkům: „Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic nazmar!“ Sebrali je tedy a bylo to plných dvanáct košů kousků, které po jídle zbyly z pěti ječných chlebů. Když lidé viděli znamení, které udělal, říkali: „To je jistě ten Prorok, který má přijít na svět!“ Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho prohlásili za krále. Proto se zase odebral na horu, úplně sám.

K rozjímání

Dnešní příběh je o zázaračném rozmnožení chlebů. Evangelista Jan poznamenává, že tam bylo asi 5000 mužů. Čili obrovské množství lidu. K dispozici měli 5 chlebů a 2 ryby. A Pán učinil zázrak. Jan evangelista píše, že Ježíš, dobře věděl, co chce udělat a proto apoštoly zkoušel s tím jídlem, kolik mají chlebů. Sv.Otec dnes při ranní mši sv. mluvil o tom, že Ježíš chce být blízko osvému lidu. Mohli bychom říci, že to je taková charakteristika Boha. Bůh chce být blízko svému lidi. Tak blízko, jak jen to bude možné. Dokonce Slovo se stalo tělem a jak říká orginální překlad "ubytovalo" se mezi námi.Nejen,že s námi bydlí a to možná Ježíše naplňovalo, když viděl, že bude mezi námi bydlet, ale dokonce jej budeme jíst jako pokm, jako právě rozmnožený chleb, který je tak chuťově dobrý. Ježíš viděl velké zástupy, které bude sytit a kteří budou jíst jeho Tělo a pít jeho Krev. Bude přebývat mezi námi ve svatostánku nebo kde jsou 2 nebo 3 ve jménu mém, tam jsem já upostřed nich.  Ale bude přebývat především v nás samotných jako pokm. Mohlo by napadnout člověka něco vůbec takového ? Do takové blízkosti přichází Bůh a je to proto, neboť Otec na nebi tak miluje svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný.