1. Jakmile naše motivace nevychází z Boží lásky, základ, na nichž stavíme svůj život, začnou praskat, až se celá stavba nakonec zřítí.
 2. Nikdy jste nebyli a nikdy nejste sami. Nejste nějaká nešťastná náhoda. To Bůh Otec vás stvořil a vymodeloval. Byl s vámi v okamžiku, kdy jste přicházeli na svět, a byl připraven vás přivinout do náruče.
 3. My všichni jsme byli Bohem stvořeni, abychom přijímali a dávali lásku.
 4. To, co zaplní prázdnotu ve vašem životě, nejsou vaše úspěchy, ale Boží láska.
 5. Bůh zapomíná na mou nepravost a už mi můj hřích nepřipomíná. Bůh všechny mé hříchy zašlapal.
 6. Touha a prázdnota ve vašem srdci nemohou být naplněny ničím a nikým jiným než vztahem s nebeským Otcem, který je vybudován na lásce, nikoliv na povinnostech a skutcích.
 7. Skutečné pokání zahrnuje jak proměnu srdce, tak proměnu skutků.
 8. Jestliže nežijeme v pokoji, nespočíváme v lásce svého Otce. Jestliže však obrátíme své srdce k Otcovu domu, Otec nám vyběhne naproti a přivítá nás s otevřenou náručí.
 9. Otcovo srdce vždycky odpovídá na volání těch, kdo se k němu skutečně obracejí.
 10. Důvěrné vztahy s druhými mohou budovat pouze jedinci, kteří prožívají jistotu Boží lásky, protože základem takových vztahů je láska, důvěra a oddanost.
 11. Jestliže se více zajímáme o to, co si o nás myslí druzí, nikoliv o to, co si myslí Bůh, začínáme se vzdalovat z důvěrného vztahu s ním.
 12. Sluhové mohou druhé lidi pouze přivádět k pánovi. Synové jsou ti, kdo mohou druhé ukázat svému Otci.
 13. Bůh vás znal ještě předtím, než jste byli v matčině lůně počati. Miloval vás už tehdy a miluje vás teď. Nebylo jediného okamžiku, kdy by se k vám nenatahoval a netoužil po tom, abyste zakusili jeho něžnou lásku.
 14. Když se rozhodneme, že by bylo lepší nějak Bohu pomoci, aby druhé srovnal, zcela jistě potřebujeme, aby Bůh pomohl nám.
 15. Když volíte určité jednání, volíte i jeho důsledky.
 16. Prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, a můžete si z nich učinit své přátele.
 17. Modlete se za ty, kdo s vámi jednají špatně a začnete je vidět milujícíma očima Boha Otce.
 18. Zákon lásky je vyšší než láska k zákonu. Dokážete nepříjemné lidi, které Bůh postavil do vašeho života, přijímat jako nástroje požehnání?
 19. Chci spočinout u Boha a žít v radosti život, jehož součástí je odpuštění a jehož plodem je mírnost a jemnost ducha?
 20. Nic není tak snadné jako klamat sám sebe.
 21. K tomu, abychom mohli spočinout v Otcově náručí, potřebujeme pokoru, uznat své chyby a slabosti jak před Bohem, tak před druhými a prosit za jejich odpuštění.
 22. Stojí za to dovolit Ježíši, aby vás svou krví očistil od všeho hříchu.
 23. Otec na vás čeká s otevřenou náručí a touží vás s láskou obejmout. Potřebujete-li nový začátek vztahu s Bohem, modlete se a přijměte jeho láskyplné odpuštění a milost.
 24. Světlo odkrývá, tma schovává. Kdykoliv děláme nebo říkáme něco, abychom tím zakryli, kdo jsme nebo co jsme udělali, je to temnota. Jednou z největších překážek důvěrnosti je, když do svého života vpustíme temnotu tím, že nedovolíme Bohu, aby nás skutečně poznal.
 25. Když den co den spočíváme v Boží přítomnosti, vyhání jeho láska naše nejistoty a strachy.
 26. Pokora před Bohem se nejlépe měří naší pokorou před lidmi.
 27. Začněte být stále více citlivější na malé, každodenní hříchy, které vás postupně okrádají o schopnost chodit v lásce, v radosti a v pokoji a také o vědomí Boží přítomnosti. Tak dosáhnete skutečné obnovy v sobě.
 28. Hledejte pokoj ve vnitřním člověku, ne ve své hlavě.
 29. Duchovní člověk usiluje o Boží přítomnost, o přátelství s Bohem a o to, aby s ním v jeho životních okolnostech Bůh byl.
 30. Proste Ducha svatého, aby vám odhalil nevyřešené, skryté problémy, které ovlivňují vaši schopnost budovat si vztah s nebeským Otcem a přijímat jeho vroucí lásku.
 31. Byli jste zrozeni z Ducha, abyste byli Duchem naplněni, abyste v Duchu chodili, abyste v Duchu mluvili, abyste byli s Duchem v důvěrném společenství.