Slova svatého evangelia podle Jana.

Mezi farizeji byl člověk, jmenoval se Nikodém, člen židovské velerady. Ten přišel (k Ježíšovi) v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, protože nikdo nemůže konat ta znamení, která konáš ty, není-li s ním Bůh.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím ti: Jestliže se nenarodí někdo znova, nemůže spatřit Boží království.“ Nikodém mu namítl: „Jak se může člověk narodit, když je starý? Přece nemůže podruhé vejít do mateřského lůna a narodit se.“ Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím ti: Jestliže se nenarodí někdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znova. Vítr vane, kam chce; slyšíš, jak hučí, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“

K rozjímání 

Nikodém uvěřil Ježíšovi na základě zázraků, aspoň o tom mluví v nočním rozhovoru s Ježíšem. To je určitě dobře, ale nestačí to. Je třeba dělat další kroky víry. Ježíš říká, že je potřeba nově se narodit do víry. V tom má Nikodém pravdu, že se člověk nemůže narodit tělesně,vícekrát,rodíme se jen jednou na tento svět. Ale člověk se rodí vícekrát z Ducha. Aspoń ve sv.smíření se tak děje, jak to vysvětluje Ježíš sestře Faustýně. Zázrak svátosti spočívá v tom, že jakmile obdrží duše rozhřešení a i kdyby byla ve stavu smrti nebo rozkladu, odpuštěním je vzkříšena k novému životu, rodí se nově,co se narodilo z Ducha je duch. Proto máme neustále nové možnosti rození v duchu skrze Ducha sv.,který je svou podstatou Láskou. Abychom si zachovali stálý růst ducha, pak nejlepší cestou je, abychom všechno konali z lásky k Otci, Synu i Duchu sv.a z lásky k bratřím a sestrám a z lásky k sobě.