Slova svatého evangelia podle Jana.

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a (přesto) uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.

K rozjímání

Včera jsme řekli, že budeme dnes mluvit o BM. Slavíme neděli BM, kterou papež Jan Pavel II zavedl pro celou církev. Bylo to přání samotného Ježíše, když zjevoval sestře Faustyně skutečnosti o BM. Ta všechno zaznamenávala do deníčku, který máme k dispozici. Odtud čerpáme velké množství informací, neboť vše bylo církevně schváleno.

Proč BM ? Faustýna jednoduše říká, protože BM je největší vlastností živého Boha. Dokonce ani věčnost nám nebude stačit, abychom pronikli BM. Takže nebojme se, že pochopíme BM tady na zemi.  BM tryská z lůna Otce a Ježíš je věrnou kopií. BM známe již ze SZ. Žalmisté jej opěvují. Ale teprve až Ježíš BM pozvedl na vyšší úroveň v evangeliích. Právě tím se Ježíš odlišoval od vzdělaných a zbožných Židů. Vysloužil si nálepku přítel celníků a hříšníků. Sám říká, BM je na prvním místě určeno hříšníkům. V litaniích k BM máme ukryto velké bohatství nauky o BM. Jedna invokace říká, BM je zdrojem všech zázraků, které Ježíš konal. Ježíš byl ztělesněné milosrdenství Otce a tím se dostalo do nové roviny. Ještě více Ježíš pozvedl BM na kříži, když umíral. Římský voják mu probodl kopím bok a vytryskla krev a voda. A právě tady Ježíš vysvětluje Faustyně, že v této chvílí vytrysklo BM z hlubiny a začalo proudit z této rány v boku na nás lidi. Můžeme říci, že BM se stává celosvětový fenomén, který musíme ještě objevit.  A Ježíš nás učí v novéně k BM, která probíhala od velkého pátku až do včerejší soboty, abychom přistupovali se všemi lidmi a jejich problémy a vkládali je do BM Pánova, kde bude všechno proměněno. Když Ježíš chtěl, aby Faustýna namalovala obraz s nápisem Ježíši, důvěřuji ti, tak jí vysvětlil, že bílý paprsek znamená ospravedlnění, čili omilostnění duše ze hříchu a červený paprsek dává život duši. A my žijeme ze svátostí, které jsou neseny BM. U sv. smíření velmi pěkně vysvětluje, že kdyby duše byla v rozkladu (čili ve stavu smrti a rozpadu) zázrak BM se uskutečňuje okamžitě, když kněz udělí rozhřešení. Duše je okamžitě vzkříšena a žije dál. Sv. přijímání vytrysklo z BM, které velmi silně působí když přistupujeme ke sv. přijímání. Stejně tak je to s každou další svátostí církve, která je nesena BM. Ať už je to kněžství, neboť právě u kněze chtějí lidé zakoušet BM. Také manželství a rodina je ideálním prostředím, kde dítě má zakoušet milosrdnou lásku svých rodičů a odnést si tuto silnou zkušenost do dalšího života. Stejně i sv. pomazání nemocných je nesena výhradně BM. Zachraňuje nemocného pro nebe. Uděluje pro okamžik smrti zvláštní milost odpuštění všech hříchu a trestů celého života. Tak bychom mohli pokračovat dále.

Včera jsme si řekli, že máme poznávat Ježíše ve všech lidech. Z Ježíšova boku vytryskl paprsek Odpuštění a paprsek Lásky. Ty paprsky směřují k nám. Jestliže máme být Ježíši podobni, tak mají i z nás vycházet takové paprsky odpuštění a lásky k ostatním lidem. Těmito paprsky máme vytvořit jakousi celosvětovou síť Božího milosrdenství.

Proč nám Bůh v takové míře dává své milosrdenství ? Abychom se i my stali milosrdnými lidmi a vytvořili celosvětovou síť BM s ostatními lidmi. Při pohledu na svět kolem nás vidíme, kolik máme ještě na tomto poli práce. Připojujme se k této síti často. Je bezpečná, nehrozí že spadne, tak jak nám v pátek spadla wifina a nemohli jsme vysílat přímý přenos. Nehrozí, že bude napadena hackery. Pořizovací náklady jsou nulové. Zřídit síť BM je jednoduché, rychlé, spolehlivé. Žádný vir ji nemůže napadnout a zničit. A kdo nepříjme BM říká Ježíš, tak ho přijme někdo jiný. Lidé nenaleznou pokoje, dokud nevstoupí do BM. Ono nás zachraňuje pro nebe. Ježíš nám řekl, abychom byli Milosrdní jako je milosrdný Otec v nebesích.