Slova svatého evangelia podle Marka.

Ježíš po svém zmrtvýchvstání ráno první den v týdnu se zjevil nejdříve Marii Magdalské, z které kdysi vyhnal sedm zlých duchů. Ona šla a oznámila to těm, kdo bývali s ním, ale teď truchlili a plakali. Ti, když slyšeli, že on žije a že ho viděla, tomu nevěřili. Potom se v jiné podobě zjevil dvěma z nich na cestě, když šli na venkov. Ti se vrátili a oznámili to ostatním, ale ani jim nevěřili. Konečně ze zjevil i jedenácti (apoštolům), když byli právě u stolu, a káral je pro jejich nevěru a tvrdost srdce, že nevěřili těm, kteří ho spatřili vzkříšeného. A řekl jim: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!“

K zamyšlení 

Dnešní úryvek evangelia mluví o nevěře. Nemá na mysli nevěru manželskou, partnerskou ale nevěru vůči Ježíšovi. Evangelista Mk připomíná důležitou věc, že Ježíš káral apoštoly za nevěru a tvrdost srdce. Nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného.  S jistotou můžeme říci, že to byl záměr Boží. Bůh to tak chtěl, abychom si uvědomili nakolik věříme druhým lidem, když nám sdělují něco velmi důležitého. Nakolik věřím doma manželce, manželovi, dětem. Nakolik věřím církvi,kněžím.Nedá se říci, že bychom si řekli nic se nestalo, když nevěřím. V lidské rovině někdy musíme říci nevěřím. Kdežto tady mluvíme o nevěře vůči osobě Ježíšově a vůči těm, kteří zvěstují zprávu o vzkříšení o tom, co On koná. Víra v osobu Ježíšovu a jeho dílo je velkého významu, přesahuje lidský rozměr. Tato víra ve vzkříšeného Pána dává člověku ospravedlnění, čili úplné omilostnění. Tato víra je dar, je především milost dáváná nám shora od Boha. Tato víra, tedy člověka zachraňuje skrz naskrz a v jediném okamžiku přivádí do nebe, jak říká sv.Jan Zlatoústý. Ježíš nikdy nekáral, to je jediné místo. Nevěra není součástí našeho lidství, podle původního Božího plánu je ovocem hříchu. K podstatě člověka patří věřit Bohu a z této víry žít.