Slova svatého evangelia podle Jana.

Marie stála venku u hrobky a plakala. Když tak plakala, naklonila se do hrobky a viděla tam sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho v hlavách a druhého v nohách toho místa, kde dříve leželo Ježíšovo tělo. Řekli jí: „Ženo, proč pláčeš?“ Odpověděla jim: „Vzali mého Pána a nevím, kam ho položili.“ Po těch slovech se obrátila a viděla za sebou stát Ježíše, ale nevěděla, že je to on. Ježíš jí řekl: „Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?“ Ona myslela, že je to zahradník, a proto mu řekla: „Pane, jestliže tys ho odnesl, pověz mi, kam jsi ho položil, a já ho přenesu.“ Ježíš jí řekl: „Marie!“ Ona se k němu obrátila a zvolala hebrejsky: „Rabbuni!“ – to znamená „Mistře“. Ježíš jí řekl: „Nezadržuj mě! Neboť ještě jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a oznam jim: 'Vystupuji k svému Otci a k vašemu Otci, k svému Bohu a k vašemu Bohu.'„ Marie Magdalská tedy šla a zvěstovala učedníkům: „Viděla jsem Pána!“ a toto že jí řekl.

K rozjímání

Hovořili jsme o tom, že Bůh si vybral ženy jako první zvěstovatelky zmrtvýchvstalého Pána. Nepochybují, věří a dne s slyšíme krásný příběh o Marii Magdalské, která Ježíše tolik milovala.Pláče,protože vzali mého Pána,jak říká.Jakoby byl její.Kolik jej cítila ve svém srdci a duši ? I malé děti pláčou, když jim vezmeme jejich hračku,která jim patří. Možná ho chtěla mít jen pro sebe. Ale Pán se nedá vlastnit spoutat naší láskou. Je-li láska opravdová a hluboká tak dává svobodu člověku. 

Ježíš na prvním místě patří Otci, ke kterému vystupuje. Otcova láska jej vedla krok za krokem.Jemu se jde představit zmrtvýchvstalý,zase živý,tolik milovaný syn. Proto říká Marii, nezadržuj mne, nejdřív musím jít k Otci svému i Otci vašemu.Na prvním místě je Božská láska a teprve potom láska lidská.