Evangelium – Mt 28,8-15

Oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. Tam mě uvidí.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

(Ženy) rychle odešly od hrobu a se strachem i s velkou radostí běžely oznámit jeho (vzkříšení) učedníkům. Vtom šel Ježíš proti nim a řekl jim: „Buďte zdrávy!“ Přistoupily, objaly mu nohy a poklonily se mu. Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. Tam mě uvidí.“ Když (ženy) odešly, přišli někteří ze stráže do města a oznámili velekněžím všechno, co se stalo. Ti se shromáždili se staršími, poradili se a dali vojákům hodně peněz s pokynem: „Říkejte: 'V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, zatímco my jsme spali.' A doslechne-li se to vladař, my ho uchlácholíme a postaráme se, aby se vám nic nestalo.“ Oni vzali peníze a udělali, jak byli navedeni. A tento výklad je rozšířen mezi židy až dodneška.

K rozjímání 

O velikonoční vigílii jsme slyšeli začátek evangelium jako dnes. Tam pokračovalo zjevením anděla a radostnou zprávou,že Ježíš není tady, ale byl vzkříšen.Dnešní evangelium pokračuje jinak.Zprávou o vojácích, kteří byli svědky mimořádných událostí u hrobu a kteří to ohlásili farizeum.Vojáci dostali hodně peněz,aby řekli, že tělo bylo ukradeno učedníky a farizeové se postarají, aby všechny uchlácholili.

Je to neuvěřitelné  do jaké prekerní situace se dostaly. Muselo jím být jasné, že vojácí mluví pravdu. Vůbec nad tím farizeové nepochybovali,okamžitě tomu věřili, ale bylo to tak přesvědčivé, že museli lhát a to pořádně. Kristovo vzkříšení je hodilo ještě do větších problémů než měli předtím. Nepohodlného člověka lze umlčet nebo zlikvidovat nadobro. Což se jím v Ježíšově případě podařilo. Ale vzkříšeného Pána, s tím už si neporadí, jsou proti této skutečnosti naprosto bezmocní. A tak vidíme v prvotní církvi, že pokud už nemohou na Ježíše, tak sáhnou na jeho učedníky. Skt apoštolů vypráví jaké měli apoštolové problémy s farizei. Neštítí se jim též usilovat o život a některé zabijí. Ale vzkříšený Pán byl s nimi a posiloval je. Je to hlavní pravda Ježíšova života a ta největší. Též je to hl.pravda naší víry. Sv.Pavel říká pokud by Kristus nevstal, tak jsme nejubožejší lidé ze všech. Ale Kristus vstal zmrtvých jako první z těch , kdo zemřeli. Po něm budou časem následovat další i my. Tuto pravdu víry žijeme a vyznáváme.

Pan prezident nám ve včerejším velikonočním poselství popřál víru,naději a lásku.Kéž nás provází po celou dobu velikonoční víra ve vzkříšeného Krista. Naděje, že náš život bude vzkříšen a obdržíme od Boha věčný život. Přeji nám všem,ať zakoušíme,čerpáme a dáváme  lásku od toho, který svou podstatou je Láska sama.