"Dokonalá láska vyhání strach" (1Jan 4,18)

Moci temnoty natolik pronikly každou část našeho světa, že jim nelze zcela uniknout. Přesto je však možné těmto mocnostem nenáležet, nezbudovat si mezi nimi obydlí, ale rozhodnout se mít za domov dům Lásky. Toto rozhodnutí nečiníme jednou provždy, ale tím, že žijeme duchovním životem, že neustáváme v modlitbě, a tak dýcháme Božím dechem. Skrze takový život pomalu, ale stále více, odcházíme z domu strachu a zabydlujeme se v domě Lásky.

Život v Božím domě není jen ochranou proti světu plnému strachu, ale je také zjevením vnitřní Boží krásy.

Tři andělé se zjevili u dubu v háji Mamre, pojedli jídlo, které jim Sára a Abrahám velkoryse nabídli, a zvěstovali oběma nečekané narození Izáka. Je to tajemství pohostinnosti. A také předobraz Božího plánu sebezjevení.

Pohyb od Otce k Synu a pohyb Syna i Ducha k Otci se stává pohybem, který toho, kdo se před tímto obrazem modlí, pozvedá do bezpečí. Poznáváme, že všechno konání může nést ovoce pouze v případě, že se odehrává v tomto Božském kruhu.

"Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět." (Jan 16,33)

Obětovaný Beránek tvoří střed ikony. Ruce Otce, Syna a Ducha vyjadřují různým způsobem Jeho význam. Syn naznačuje dvěma prsty svoje poslání, Otec nalevo povzbuzuje Syna žehnajícím gestem. A Duch ukazuje na obdélný otvor v přední části oltáře, aby připomněl, že tato božská oběť je obětí za spásu světa. Tento obdélníkový otvor mluví o úzké cestě, která vede do Božího domu. Je to cesta utrpení. Kolem Božího stolu je místo jen pro ty, kdo jsou ochotni stát se účastníky božské oběti a nabídnout své životy jako svědectví o Boží lásce. Právě na místo obdélníku v oltáři se umisťují relikvie mučedníků. Je to místo pro ostatky těch, kdo nabídli vše, co měli, aby mohli vstoupit do domu Lásky.

Po Boží cestě můžeme s důvěrou kráčet, protože vede k radosti a pokoji, které svět nezná.

Modlit se znamená "přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života" (Žl 27)

Zabydleme se také v "domě Lásky", nosme si ho ve svém srdci.

ikona NT